Projekty UE

W październiku 2020 roku firma WOD-GAZ otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej
działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Numer umowy: POPW.01.05.00-26-0262/20-00
Wartość otrzymanej dotacji: 85 895,79 zł


Przedsiębiorstwo „WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk” otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w projekcie pt. „Usługi doradcze wspierające wdrożenie innowacji procesowej w rekultywacji piaskowni „Kików” i nowych usług przedsiębiorstwa „WOD-GAZ”.

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest zakup i realizacja usług doradczych mających na celu wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod stabilizacji gruntu i przywrócenia wartości przyrodniczych na terenie kopalni piasku „Kików 1”, zakup środków trwałych i wdrożenie nowej metody rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Planowane efekty: Zaplanowane działania umożliwią Wnioskodawcy skuteczne wdrożenie innowacyjnej metody stabilizacji gruntu w „Piaskowni Kików”. Firma WOD-GAZ wykorzysta innowacyjną metodę stabilizacji podłoża prowadzoną z użyciem tzw. geosiatek oraz wprowadzając kontrolowane rozsady roślinności.

Wartość projektu: 1 366 000.00 zł.
Wysokość dofinansowania: 728 700.00 zł.